Homage to Bacon, Portrait of Pete Stockton-Smith – Nov 2019